کاج و تبدیل جرثقیل برجی (94013) | شرکت جرثقیل سپاس

پروژه کاج و تبدیل جرثقیل برجی (94013)